Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym poprzez stronę internetową www.talkaboutteet.pl/shop
 2. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet odzież oraz akcesoria z motywami stomatologicznymi. Powyższe produkty dostępne są poprzez sklep w formie gotowych wyrobów.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez formularz w zakładce Kontakt lub poprzez instagram @talk_about_teeth.

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia wzorów produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Klienta, na którym zdjęcia są wyświetlane, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji).
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”
 6. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 7. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

Sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  • płatności on-line używając karty płatniczej VISA lub MasterCard
  • płatności on-line używając Google Pay lub Apple Pay
 2. Płatności Google Pay i Apple Pay są możliwe jeśli użytkownik ma aktywowane te metody płatności na swoim urządzeniu (urządzenie mobilne lub przegladarka internetowa).
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

Sposoby i koszty dostawy – produkty fizyczne

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty wysyłane są z Wielkiej Brytanii. Sklep internetowy umożliwia dostawę poprzez: Royal Mail bez możliwości śledzenia przesyłki.
 3. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w kasie  oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 4. Szacowany czas oczekiwania na przesyłkę to:
  -Wielka Brytania – do trzech dni roboczych
  -Europa – do siedmiu dni roboczych.
 5. W okresie okołoświątecznym, czas oczekiwania na przesyłkę może się nieznacznie wydłużyć.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przesyłki z przyczyn od nas niezależnych.
 7. Koszt wysyłki jest stały niezależnie od ilości zamówionych produktów i wynosi:
  -Wielkia Brytania – 2£
  -Europa – 15 zł
 8. Czas od złożenia zamówienia do wysłania przesyłki to maksymalnie 48 godzin.

Sposoby dostawy – produkty wirtualne

 1. Produkty wirtualne takie jak np. projekty ulotek, są dostępne do ściągnięcia z poziomu strony zaraz po dokonaniu płatności.
 2. Odnośniki do ściagnięcia zakupionych produktów są również wysyłane na podany adres e-mail.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza w zakładce Kontakt.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie 30 dni od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail złożyć za pomocą formularza w zakładce Kontakt.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko lub firmę kupującego
  • adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  • dołączony dowód zakupu produktu (np. E-mail potwierdzający, dowód przelewu);
  • dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  • wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  • żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady)
  • datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 4. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 roku.